Czy wiesz, że ...
Ministerstwo finansów Holandii poinformowało, że Holandia podniosła gwarancje dla depozytów bankowych do 100 tys. euro.
 
Przepisy wjazdowe
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa jest paszport bądź dowód osobisty.

W przypadku pobytu krótszego niż trzy miesiące obywatele UE korzystają z prawa pobytu w Niderlandach bez żadnych dodatkowych warunków i formalności. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

Pobyt powyżej 90 dni. Prawo do pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:
  • zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą w goszczącym państwie członkowskim;
  • mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić podczas swego pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej goszczącego państwa członkowskiego, a także mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;
  • przybyli do goszczącego państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, a także mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu władze niderlandzkie wymagają od obywateli UE zarejestrowania się w Urzędzie ds. Imigracji i Naturalizacji (IND) właściwym dla miejsca pobytu.

Źródło: MSZ
 
© 2021 holandia.com.pl
holandia.com.pl | turystyka | biznes | praca | nauka